Bepalingen volwassenen

B E P A L I N G E N  bij een lesovereenkomst voor volwassenen                            

 

Artikel 1.

Waar hierna over een les wordt gesproken, wordt bedoeld een les van 30 minuten. Als u per keer 60 minuten les krijgt, heeft u dus 2 lessen achter elkaar gevolgd.

 

Artikel 2.

De lesovereenkomst is geldig voor 2 maanden en wordt zonder tegenbericht telkens automatisch met 2 maanden verlengd. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die acht lessen bevat. Dit houdt in, dat na de opzegging nog voor acht lessen lesgeld verschuldigd is en dat de cursist op deze lessen recht heeft.

De docent heeft het recht om op ieder moment de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, waarna eventueel betaalde lessen die nog niet genoten zijn, terugbetaald worden.

Er wordt gestreefd naar minimaal 40 lessen per jaar. De vakantietijden worden in principe geregeld overeenkomstig die van het lager onderwijs in de plaats, waar de lessen worden gegeven. In individuele gevallen kan hier na overleg van worden afgeweken.

 

Artikel 3.

Aan het begin van iedere 2 maanden wordt gekeken hoeveel lessen er gegeven zullen worden, afhankelijk van eventuele schoolvakanties en aantal weken dat er in de maand vallen. Bij de eerste les zal dan het totale lesgeld voor de 2 maanden vooraf betaald worden. De lesprijs bedraagt  € (zie prijzen) per 30 minuten. Betaling geschiedt contant of op ING rekeningnummer NL86 INGB 0001347742 t.n.v. T.V. Novomirskaya. Bij eventuele achterstallige betalingen van een cursist kan de toegang tot de lessen worden ontzegd en kan de overeenkomst door de docent per direct ontbonden worden.

De piano praktijk behoudt zich het recht voor om het lesgeld jaarlijks aan te passen.

 

Artikel 4.

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de docent, of verhindering door overmacht, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats voor de eerste 2 lessen die daardoor gemist worden. Duurt de ziekteperiode van de docent langer dan 4 opeenvolgende lessen, wordt de overeenkomst vanaf dat moment automatisch ontbonden.

Bij afwezigheid van de cursist blijft men lesgeld verschuldigd en deze lessen worden niet ingehaald.

Bij afwezigheid door ziekte van de cursist, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats voor de eerste 2 lessen die daardoor gemist worden. Duurt de afwezigheid van de cursist langer dan 4 opeenvolgende lessen, wordt de overeenkomst vanaf dat moment automatisch ontbonden.

 

Artikel 5.

De piano praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van goederen van cursisten alsmede letsel van personen in welke vorm dan ook.